(+31) 617384291 >>24/7 BEREIKBAAR

Algemene Voorwaarden
– Dennis de Bruyn BV –

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Dennis de Bruyn BV

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Dennis de Bruyn BV :

Artikel 1 : definities en toepasselijkheid

Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
Opdrachtgever: opdrachtgever die handelt als consument dan wel in de uitoefening van een beroep of bedrijf
Opdrachtnemer: degene die bedrijfsmatig materialen levert en werkzaamheden verricht
Het werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer overeen gekomen werkzaamheden en de daarbij door opdrachtnemer geleverde materialen
Meer en minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeen gekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeen gekomen prijs

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Artikel 2 : totstandkoming van de overeenkomst

Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte vermeld.

Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht dit aanbod onverwijld na de aanvaarding te herroepen
( tot 5 dagen na kennisname van de aanvaarding)

Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken, welke opdrachtnemer naar haar oordeel voor correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie ( waaronder bv een tekening), waarbij opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door de opdrachtgever verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer verstrekt informatie, ook als deze van derden afkomstig is

Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt eerst tot stand nadat opdrachtnemer de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. Het staat ieder van de partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip tot stand gekomen is

De overeenkomst bevat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met de prijs van het werk en de betalingswijze

De opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen afspraken maken op basis van twee prijsvormingsmethoden, nl vaste prijs of regie

Van een vaste prijs kan bij eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een bepaling in deze algemene voorwaarden. Bij regie komen opdrachtgever en opdrachtnemer overeen dat de gemaakt kosten van de opdrachtnemer worden vergoed: tevoren wordt een uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten: bij iedere afrekening maakt de opdrachtnemer een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben. Bij regie kan desgewenst een richtprijs worden afgegeven. Een richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs: deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten.

Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden (deels vaste prijs, deels regie) is eveneensmogelijk

Annuleringen zijn uitsluitend toegestaan indien deze schriftelijk worden gedaan en wel uiterlijk één week voor aanvang van de werkzaamheden. In geval van annulering is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd alle in redelijkheid gemaakte kosten, onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van de volledige schade

Speciaal bestelde goederen, zijnde niet standaard voorraad materiaal, kunnen niet meer geannuleerd worden, nadat zij zijn geproduceerd dan wel besteld en geladen bij de desbetreffende fabrikant

Indien de opdrachtgever een consument is, zullen alle prijzen inclusief BTW vermeld worden

De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze algemene voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever ter hand worden gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst

Artikel 3 : verplichtingen van de opdrachtnemer

De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en dat hij gebruik maakt van deugdelijke werkwijzen.

Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal de opdrachtnemer, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever

De opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht,zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk

De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:
– onjuistheden inde opgedragen werkzaamheden voor zover de opdrachtnemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen
– onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen
– kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht
– gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld
– een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan de opdrachtnemer openbaren en de opdrachtnemer ter zake kundig moet worden geacht

Artikel 4 : verplichtingen van de opdrachtgever

– de opdrachtgeverstaat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens
– de opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten
– indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden
– de opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door;
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden
– onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen
– kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht
– gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld

Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van de opdrachtnemer op grond van het voorgaande artikel

Artikel 5 : wijzigingen en meerwerk

Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met opdrachtnemer alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van) de overeenkomst moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer worden gemeld, vóór dat opdrachtnemer een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt .Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de overeenkomst nadat de opdrachtnemer deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzigingen naar het oordeel van de opdrachtnemer een deugdelijke uitvoering van werk onmogelijk maken, is opdrachtnemer gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de opdrachtgeverbuitengerechtelijk te ontbinden. Opdrachtnemer is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade van welke aard en omvang dan ook. Problemen, volgend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever

Indien de opdrachtnemer de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen , is de opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende kosten als kosten van meerwerk aan de opdrachtnemer te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ter zake van de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst

Indien opdrachtnemer voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten

Indien de wederpartij niet binnen vier werkdagen na de ontvangst van deze mededeling heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan opdrachtnemer te voldoen

Artikel 6 : onvoorziene complicaties

Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet de opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.

Indien de opdrachtnemer de opdrachtgever niet kan bereiken , dient de opdrachtnemer het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist

Eventuele extra kosten , die de opdrachtnemer moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed, tenzij de schade aan de opdrachtnemer is toe te rekenen

Artikel 7 : oplevering

Na voltooiing van het werk nodigt de opdrachtnemer de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop binnen redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden, dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken

Indien er gebreken worden geconstateerd, die door de opdrachtnemer dienen te worden hersteld, zal de opdrachtnemer deze gebreken zo spoedig mogelijk herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van de opdrachtnemer vallen

Artikel 8 : facturering en betalingsverplichtingen

Indien partijen betaling in termijnen overeen zijn gekomen, geschiedt facturatie in evenredigheid met de voortgang. De betaling dient uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden

Indien betaling in termijnen is overeen gekomen en de opdrachtnemer zijn verplichtingen ter zake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de betaling op te schorten. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de opdrachtnemer het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag

Opdrachtnemer is gerechtigd de levering op te schorten, zolang de opdrachtgever jegens haar niet aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat de opdrachtgever alsnog haar verplichtingen volledig is nagekomen.

De opdrachtnemer zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel zo spoedig mogelijk na de oplevering doen toekomen

Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie( al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten

Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele ‘meer- en/of minderwerk en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties

De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo

Alle betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeen gekomen

Reclames met betrekking tot de inhoud van de factuur dienen schriftelijk en gedocumenteerd bij de opdrachtnemer te worden ingediend, uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichting wegens reclames als in dit artikel bedoeld. Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij had kunnen reclameren

Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de opdrachtnemer na het verstrijken van de betalingstermijn één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen twee weken na ontvangst van deze betalingstermijn te betalen

Over betaling die niet tijdig is verricht kan de opdrachtnemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. De rente is gelijk aan de wettelijke rente

De opdrachtnemer is na verloop van de hier boven genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag

Artikel 9 : eigendomsvoorbehoud

De door de opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer uit hoofde van enige met opdrachtnemer gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen

In het geval de opdrachtgever zijn verplichtingen tot zekerheid waarvoor het eigendomsvoorbehoud strekt, jegens opdrachtnemer niet nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd om de geleverde zaken bij de opdrachtgever of derden die de zakenvoor de opdrachtgever houden weg te (doen)halen ongeacht hoe deze verwerkt of verhandeld zijn, waartoe de opdrachtgever of derden alle medewerking zal/zullen verlenen

De opdrachtgever is verplicht voor zorgvuldige bewaring zorg te dragen en heeft niet het recht aan derden af te staan, in pand te geven of anderszins tot zekerheid te stellen dan wel aan verhaal te onttrekken, totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan

Artikel 10 : overmacht

In geval van blijvende overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is ter zake jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

In geval van tijdelijke overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever ( gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van de reeds door opdrachtnemer uitgevoerde deel van de overeenkomst

Onder overmacht in de zin van dit artikel worden begrepen alle feiten of omstandigheden, welke de uitvoering van de overeenkomst (tijdelijk) belemmeren of onmogelijk maken, waarop opdrachtnemer geen invloed heeft en welke niet te wijten zijn aan schuld van de opdrachtnemer, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van opdrachtnemer komen Tot dergelijke feiten en omstandigheden worden in elk geval, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, gerekend: bedrijfsstoring, werkstaking, overmatig ziekteverzuim van opdrachtnemer, storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportmoeilijkheden, fileproblematiek, brand, explosies, molest of oorlogen, natuurrampen, overheidsmaatregelen welke een directe invloed hebben op de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van derden (waaronder leveranciers) die – al dan niet op verzoek van de opdrachtnemer- bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn betrokken, bedrijfsstoring, staking, faillissement , surseance van betaling of het van toepassing worden van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van, op of bij (in)directe toeleveranciers van opdrachtnemer inde ruimste zin van het woord.

Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer bevoegd het reeds verricht respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst afzonderlijk te factureren.

Artikel 11 : aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe door opdrachtgever geleden schade voor zover en zoals in dit artikel bepaald.

Indien opdrachtnemer de overeenkomst (mede) uitvoert aan de hand van door de opdrachtgever verstrekte informatie, waaronder vervaardigde tekeningen, welke informatie achteraf niet juist/niet volledig blijkt te zijn, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever ten gevolge van de onjuistheid/onvolledigheid in deze informatie lijdt, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.

Alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten en gegevens ( zoals tekeningen, berekeningen etc.) zijn door opdrachtnemer met zo groot mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De opdrachtgever dien genoemde documenten en gegevens te (laten) controleren. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ( bijvoorbeeld) voortvloeit uit afwijkingen tussen de door opdrachtnemer verstrekt documenten en gegevens en de werkelijke situatie, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder (bijvoorbeeld) begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij er sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer

T.a.v. de productaansprakelijkheid geldt dat de opdrachtgever t.o.v. de opdrachtnemer dezelfde rechten op garantie heeft als opdrachtnemer heeft t.o.v. de desbetreffende fabrikant of leverancier. Productaansprakelijkheid gaat nooit verder dan de aansprakelijkheid van de leverancier

Indien op opdrachtnemer enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het (te factureren) factuurbedrag (exclusief BTW) met een maximum van € 10.000,00 De eventueel door opdrachtnemer aan opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in voorkomend geval door verzekering is gedekt, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van opdrachtnemer

Opdrachtgever is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat opdrachtnemer de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld doch uiterlijk binnen één jaar na oplevering schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervalen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door gebruiker uitgevoerde overeenkomsten,tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Artikel 12 : toepasselijk recht en geschillenregeling

Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer alsmede overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Indien een deel van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben